Ustroj

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. HCK uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

U Hrvatskom Crvenom križu djeluje:

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ima i status županijskog društva.

Općinska, gradska i županijska društva s pravnom osobnošću imaju sljedeća tijela: skupštinu, predsjednika i potpredsjednike, odbor i nadzorni odbor. U navedena tijela mogu biti birani samo članovi Hrvatskog Crvenog križa koji funkcije obnašaju volonterski. Svako društvo ima ravnatelja koji funkciju obavlja profesionalno.

Društva Crvenog križa s pravnom osobnošću mogu imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti (gradska, općinska, mjesna, osnovna i područna društva Crvenog križa, aktive, aktive dobrovoljnih davatelja krvi, klubove, klubove dobrovoljnih davatelja krvi, skupine, sekcije, terenske jedinice i drugo), a što se uređuje statutom društva.

Unutarnji ustroj

GDCK Rab može imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti i to:

 • osnovna i područna društva Crvenog križa
 • mjesna i općinska društva Crvenog križa
 • aktive DDK
 • osnovna društva mladih
 • aktive mladih formirane po mjestu školovanja
 • terenske jedinice sekcije i drugo

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika-zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji 23 zastupnika i to:

 • 3 zastupnika koji predstavljaju Grad Rab
 • 3 zastupnika koji predstavljaju Općinu Lopar
 • 12 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada
 • 1 zastupnik aktiva DDK
 • 1 zastupnik aktiva mladih
 • 1 zastupnik  počasnih članova
 • 1 zastupnik potpornih članova
 • 1 zastupnik iz ostalih ustrojstvenih oblika

Mandat zastupnika Skupštine traje 4 godine s mogućnošču ponovnog izbora.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Predsjednik: Dr. med. Španjol Pandelo Zvonimir specijalist interne medicine

Potpredsjednici: Franjo Beg i Stanislava Valovičić  

Izvršna tijela GDCK Rab: Odbor i ravnatelj .

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine. Odbor ima 7 članova. Članove odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše 3 uzastopna puta. Odbor saziva  predsjednik i ravnatelj GDCK Rab prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova.

Ravnatelj GDCK Rab  predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima, odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni stručnim službama, te je ovlašteni predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Nadzorni odbor GDCK Rab  je tijelo koje nadzire financijsko – materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva. Nadzorni odbor bira Skupština  na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

Skip to content